Langas.net Logo

Nacionalinio jaunųjų mokslininkų konkurso nugalėtojai važiuos į Airiją

[ Airija -> Pasakojimai -> 2003-2004 metų reportažai -> Nacionalinio jaunųjų mokslininkų konkurso nugalėtojai važiuos į Airiją ] [ Komentuoti ]
Jūs esate senoje Airijos skyriaus versijoje. Airijos skyrius perkeliamas į naują sistemą, galimi laikini nesklandumai. Naujoji versija - čia: www.langas.net/tp/airija
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
Į S A K Y M A S
DĖL NACIONALINIO JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2003 m. lapkričio 28 Nr. ISAK-1694
Vilnius
T v i r t i n u Nacionalinio jaunųjų mokslininkų konkurso nuostatus (pridedama).
ŠVIETIMO IR MOKSLO Ministras Algirdas Monkevičius
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro
2003 m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr. ISAK-1694
NACIONALINIO JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ KONKURSO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalinio jaunųjų mokslininkų konkurso (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, konkurso organizavimą, darbų vertinimą ir autorių apdovanojimą.
II. TIKSLAI
2. Skatinti jaunimą kurti, padėti atskleisti prigimtines galias, stebėti jų raišką.
3. Propaguoti gamtos ir technikos mokslų žinias.
4. Formuoti mokslinio mąstymo ir tyrimo įgūdžius.
5. Atrinkti geriausius darbus XVI Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkursui.
III. DALYVIAI
6. Konkurse gali dalyvauti 14–20 metų Lietuvos mokiniai. Darbo autoriai gali būti 1–2 mokiniai (su vienu darbu jie gali dalyvauti tik vienoje sekcijoje).
7. Konkurso dalyvių maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka konkurso organizatoriai.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
8. Konkursui priimami mokslo tiriamieji, taikomieji ir kūrybiniai darbai, projektai, stebėjimai, maketai, modeliai ir kt. pagal toliau pateiktas mokslo kryptis. Didelių matmenų eksponatus galima pateikti nuotraukomis. Darbas turi būti išspausdintas A4 formato lapuose ne mažesniu kaip 12 dydžio šriftu.
9. Siūloma darbo struktūra: darbo santrauka, įvadas, tikslai ir uždaviniai, tyrimas ir metodika, gauti rezultatai ir jų analizė, išvados, naudotos literatūros sąrašas. Bendra darbo apimtis, t. y. tekstas, skaičiavimai, antraštės, lentelės, grafikai, nuorodos ir kt., negali viršyti 20-ies puslapių. Į darbo gynimą galima atsivežti darbo priedus: duomenų registravimo žurnalą, maketą, veikiantį modelį, pavyzdžius, fotoalbumą, vaizdo ar garso įrašus, kompiuterinę programą ir kt.
Autoriai turi pasirengti diskutuoti su ekspertais ir konkurso dalyviais.
10. Pateikiami darbai turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos aplinkosaugos įstatymams.
V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
11. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre (toliau – LJGC) 2004 m. kovo 18–19 d. bus dirbama šiomis kryptimis:
11.1. Biologija
11.2. Medicina
11.3. Aplinka
11.4. Edukologija
11.5. Etnologija
12. Paraiška ir darbo santrauka (1 priedas) bei vokas su atgaliniu adresu ir pašto ženklu (kad galėtume išsiųsti kvietimą į darbų gynimą sekcijose) siunčiami Lietuvos jaunųjų gamtininkų centrui (Džiaugsmo g. 44, LT- 2020 Vilnius, el.p. ljgc@nkm.lt) iki 2004 m. sausio 30 d.
13. Konkurso koordinatorės: LJGC Metodikos skyriaus vedėja Irena Rimkutė ir metodininkė Virginija Drobelytė . Tel. (8 5) 267 00 84.
14. Konkurso nuostatai ir dalyvio paraiška skelbiami interneto tinklalapyje: www.gamtininkai.lt.
15. Respublikiniuose moksleivių techninės kūrybos rūmuose (toliau – RMTKR) bus dirbama šiomis kryptimis:
15.1. 2004 m. balandžio 2 d.
15.1.1. Chemija
15.1.2. Informatika
15.2. 2004 m. balandžio 9 d.
15.2.1. Astronomija
15.2.2. Fizika
15.2.3. Inžinerija
16. Paraiška ir darbo santrauka (priedas) bei vokas su atgaliniu adresu ir pašto ženklu (kad galėtume išsiųsti kvietimą į darbų gynimą sekcijose) siunčiami Respublikiniams moksleivių techninės kūrybos rūmams (Žirmūnų g. 1b, LT-2012 Vilnius) iki 2004 m. vasario 8 d.
17. Konkurso koordinatoriai: RMTKR Renginių organizavimo skyriaus vedėjas Jonas Karolis ir metodininkė Aurelija Visockienė. Tel. (8 5) 277 36 14, el. p. orgrmtkr@takas.lt.
18. Konkurso nuostatai ir dalyvio paraiška skelbiami interneto tinklalapyje: http://rmtkr.w3.lt.
19. Pagal atsiųstų darbų pobūdį organizatorių nuožiūra darbai bus padalyti į sekcijas.
20. Paraiška bus atmetama, jeigu:
20.1. gauta po numatyto termino;
20.2. be darbo santraukos;
20.3. darbas ne tiriamasis (o, pvz., aprašomasis, referatas, be savarankiškai gautų rezultatų).
21. Gavę kvietimą mokiniai turi darbą atsiųsti registruotu laišku likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki nurodytos darbo gynimo datos.
VI. DARBŲ VERTINIMAS
22. Darbus vertins ekspertai, atsižvelgdami į jų moksliškumą, originalumą, darbo tęstinumą, atlikimo metodiką, savarankiškumą, praktinę naudą, modelių, maketų, lentelių, grafikų estetinį vaizdą.
VII. AUTORIŲ APDOVANOJIMAS
23. Konkurso sekcijų nugalėtojai bus apdovanoti Švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštais, konkurso diplomais, organizatorių ir rėmėjų prizais. Iš kiekvienos sekcijos bus atrinkti du geriausi darbai į baigiamąjį etapą, kuris vyks 2004 m. balandžio 20–22 d.
VIII. BAIGIAMASIS ETAPAS
24. Baigiamajame konkurso etape darbai bus pristatomi stenduose (2 priedas). Prie stendo turi būti darbo aprašymas (pristatytas ginant darbą sekcijoje), anotacija arba lankstinukas (50 egz. išdalijimui), darbo priedai (maketas, modelis, fotoalbumas ir kt.). Darbus vertins įvairių mokslo sričių specialistų ekspertų komisija. Bus atsižvelgiama į ankstesniame etape pateiktą darbo aprašymą, stendinį darbo pristatymą, gebėjimą diskutuoti su komisijos nariais darbo temomis. Baigiamojo etapo metu ekspertų komisija atrinks kandidatus atstovauti Lietuvai XVI Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse, kuris vyks 2004 m. rugsėjo 25–29 d. Dubline (Airija), kituose tarptautiniuose konkursuose ir konferencijose (kandidatai turi mokėti anglų kalbą). Baigiamajame etape bus skiriamos 3 pirmosios, 6 antrosios, 9 trečiosios vietos. Konkurso prizininkai bus apdovanoti Švietimo ir mokslo ministerijos diplomais, kiti – pagyrimo raštais.

į pirmą puslapį

teisines pastabos

Top 100

Created with Qixite

RSS

puslapio pradžia

Siūlymus, pastabas, klausimus siųskite adresu:
Visa šiuose Airijos skyriaus puslapiuose pateikta informacija yra svetainės www.langas.net/airija autoriaus nuosavybė. Informaciją galima platinti tik su sąlyga, jog tai daroma nemokamai. Visais kitais atvejais turite gauti mūsų leidimą platinti šią informaciją.