Langas.net Logo

Knygos (lietuviškos)

[ Airija -> Kiti klausimai -> Knygos (lietuviškos) ] [ Komentuoti ]
Jūs esate senoje Airijos skyriaus versijoje. Airijos skyrius perkeliamas į naują sistemą, galimi laikini nesklandumai. Naujoji versija - čia: www.langas.net/tp/airija
Šiuo metu tariuosi su Dublino savivaldybe dėl lietuviško skyriaus kurioje nors Dublino bibliotekoje. Kviečiu padovanoti perskaitytų ir nereikalingų lietuviškų knygų lietuviškos bibliotekos įkūrimui.
Knygų, kurias galetumėte padovanoti, sąrašus prašau atsiųsti adresu s@rl.lt arba telefonu +353-86-3682426.
Sigitas Jakučionis

Padovanotų knygų sąrašas

No. Author Title Cathegory Donated by
1 Z. Kiaupa, J. Kiaupienë, A. Kuncevièius Lietuvos istorija iki 1795 metø Lithuanian History Jakuèioniai
2 Pascal Pia Bodleras - liûdesio riteris Biography Jakuèioniai
3 Gregory Benford, Gordon Eklund Jeigu þvaigzdës bûtø dievai Science Fiction Jakuèioniai
4 Jean-Michel Thibaux Kleopatra - karaliø karalienë Biography Jakuèioniai
5 Clifford D. Simak Likimo ákaitai Science Fiction Jakuèioniai
6 Isaac Asimov Þvaigþdës lyg dulkës Science Fiction Jakuèioniai
7 Colin Kapp Chaoso formos Science Fiction Jakuèioniai
8 Andre Norton Laiko ðmëklos Science Fiction Jakuèioniai
9 Viktor Burcev Deimantiniai nervai Science Fiction Jakuèioniai
10 Jack L. Chalker Èozø raizginys Science Fiction Jakuèioniai
11 LaHaye T., Jenkins J. Naikintojas: Apolionas iðlaisvinamas Fiction Jakuèioniai
12 Mark Evans Greitasis masaþas: Kaip áveikti átampà. Atsipalaidavimo bûdai ir masaþo pagrindai. Medicine Dalia Smelstoriute
13 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva Pasviræs pasaulis Fiction Dalia Smelstoriute
14 Viktoras Suvorovas Valymas History Jakuèioniai
15 Gediminas Mikelaitis Lietuvos filosofinë mintis (Chrestomatija) Lithuanian Philosophy Retkutë Renata
16 Erich Maria Remark Trys draugai Fiction Leonavièiai
17 Edmundas Malûkas Duþenos Fiction Andrius ið Clonmel
18 Frank Herbert Kopa (1) Science Fiction Andrius ið Clonmel
19 Elke Schmitter Ponia Sartoris Romance Andrius ið Clonmel
20 Friedrich Dürenmatt Labirintas: Medþiagos I-III; Bokðto statyba: Medþiagos IV-IX Esseys Griniai
21 Milan Kundera Lëtumas Fiction Lina
22 Andrius Kriþinauskas Nakvynës namai Londone Fiction/BioPic Saulius Veinðreideris
23 Paulo Coelho Veronika ryþtasi mirti Fiction Saulius Veinðreideris
24 Virginia Woolf Flaðas Fiction Saulius Veinðreideris
25 Salvadoras Dali Vieno genijaus dienoraðtis Diary Saulius Veinðreideris
26 Al. Altajevas Leonardas Da Vinèis Biography Saulius Veinðreideris
27 Laimonas Inis Dostojevskis Biography Saulius Veinðreideris
28 Sergej Luljanenko Atspindþiø labirintas Sci-fi Jakuèioniai
29 Milan Kundera Pokðtas Fiction Griniai
30 L. Sprague De Camp Dinozaurø medþiotojai Sci-fi Jakuèioniai
31 Aleksandras Solþenicynas Pirmajame rate Fiction Papinigiai
32 Mika Waltari Sinuhë egiptietis Papinigiai
33 Jurga Ivanauskaitë Sapnø nublokðti Papinigiai
34 Salman Rushdie Paskutinis mauro atodûsis Papinigiai
35 Arundhati Roy Maþmoþiø Dievas Papinigiai
36 Marcel Proust Atrastas laikas Papinigiai
37 Algimantas Mackus Ir mirtis nebus nugalëta Papinigiai
38 Ingmar Bergman Intymûs pokalbiai Papinigiai
39 Vilnius Academy of Fine Arts Baltic Amber Mindaugas ir Jurga
40 Ema Mikulenaitë Kelias Namo Mindaugas ir Jurga
41 Jolita Skablauskaitë Þoliø kartumas Mindaugas ir Jurga
42 Emilis Zola Moterø laimë Mindaugas ir Jurga
43 Saulius Tomas Kondrotas Ir apsiniauks þvelgiantys per langà (1) Fiction Mindaugas ir Jurga
44 Saulius Tomas Kondrotas Ir apsiniauks þvelgiantys per langà (2) Fiction Mindaugas ir Jurga
45 Romualdas Lankauskas Uþkeiktas miestas Mindaugas ir Jurga
46 Aidas Pelenis Sëkmës mokestis Dangis Gûtparkis
47 Valentinas Zaikauskas Pëdsakai baigiasi rojuje Fiction Dangis Gûtparkis
48 Omram Mikhael Aivanhov Auksinës kasdieninio gyvenimo taisyklës Dalia Smelstoriute

į pirmą puslapį

teisines pastabos

Top 100

Created with Qixite

RSS

puslapio pradžia

Siūlymus, pastabas, klausimus siųskite adresu:
Visa šiuose Airijos skyriaus puslapiuose pateikta informacija yra svetainės www.langas.net/airija autoriaus nuosavybė. Informaciją galima platinti tik su sąlyga, jog tai daroma nemokamai. Visais kitais atvejais turite gauti mūsų leidimą platinti šią informaciją.