Langas.net Logo

70 - Suvažiavimas Vokietijoj

[ Airija -> Pasakojimai -> 2005 metų reportažai -> 70 - Suvažiavimas Vokietijoj ] [ Komentuoti ]
Jūs esate senoje Airijos skyriaus versijoje. Airijos skyrius perkeliamas į naują sistemą, galimi laikini nesklandumai. Naujoji versija - čia: www.langas.net/tp/airija

Lietuvių išeivių sąskrydis Vokietijoje

Airijos lietuvius ten atstovavo Andra Vilimienė
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdyba susirinkusiems pateikė centro projektą, kuriame išryškinamos dvi pagrindinės jo kryptys:
1. Prisidėti prie tautinės kultūros pratęsimo už tėvynės ribų stiprinant esamas ar kuriant naujas užsienio lietuvių organizacines struktūras, ypač palaikant jaunosios kartos lietuvybės išlaikymo pastangas ir išeivijos ryšį su istorine tėvyne;
2. Kurti Lietuvos įvaizdį užsienio šalyse, skleidžiant lietuvių kultūrą, plečiant Lietuvos ir gyvenamojo krašto piliečių bendradarbiavimą kultūros srityje. Nevienareikšmiškų diskusijų metu nuspręsta centrą įvardinti, kaip Europos Sąjungos bloko lietuvių bendruomenių centralizuotą asociaciją, kurios tikslas būtų palaikyti glaudesnius ryšius su senajame žemyne išsibarsčiusiomis bendruomenėmis.
Tam tikslui forumo metu buvo priimtas sprendimas sudaryti iniciatyvinę grupę koordinacinės asociacijos kūrimo vykdymui. Iniciatyvinė grupė, ES lietuvių bendruomenių asociacijai organizuoti ir spręsti aktualius klausimus, sudaryta iš šių aktyvistų: Antanas Šiugždinis (Vokietija), Živilė Ilgūnaitė (Didžioji Britanija), Linas Jakučionis (Airija), Loreta Paulauskaitė (Ispanija), Mindaugas Diliautas (Prancūzija), Dalia Henke (Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga), Violeta Raulynaitienė (Tautinių Mažumų ir Išeivijos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės; Užsienio lietuvių skyriaus vedėja).

į pirmą puslapį

teisines pastabos

Top 100

Created with Qixite

RSS

puslapio pradžia

Siūlymus, pastabas, klausimus siųskite adresu:
Visa šiuose Airijos skyriaus puslapiuose pateikta informacija yra svetainės www.langas.net/airija autoriaus nuosavybė. Informaciją galima platinti tik su sąlyga, jog tai daroma nemokamai. Visais kitais atvejais turite gauti mūsų leidimą platinti šią informaciją.